Aviso Legal e Política de Privacidade

Información xeral

As presentes disposicións regulan o uso do servizo do portal web turespazo.turismo.gal (en diante, o “Portal') que a Axencia Turismo de Galicia (en diante, “Axencia”) pon ao dispor das empresas ou profesionais rexistrados no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (en diante, as "Persoas Usuarias").
A Xunta de Galicia é a titular do Portal “turespazo.turismo.gal” e dos distintos elementos nel incluídos.  O contido facilitado a través deste Portal emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade das disposicións e actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais.
Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste Portal, nin que se atope totalmente actualizado.
A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas no Portal con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.
A Xunta de Galicia non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos das ligazóns a páxinas externas sobre as que non se ten ningún control, debendo A Persoa Usuaria deste Portal, en todo caso, aterse ás condicións de uso específicas das devanditas ligazóns.
A Xunta de Galicia se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual deste Portal e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
A información dispoñible neste Portal, está sometida a dereitos de copia. A información susceptible de reutilización está presente a través do portal abertos.xunta.gal, aínda que esta pode ser tamén atopada no portal da Axencia e sometida aos mesmos dereitos que a situada no portal abertos.xunta.gal. A información que a Axencia proporciona a través do portal abertos.xunta.gal permite a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

 • Queda prohibida en calquera circunstancia ou desnaturalización do contido da información.
 • A Persoa Usuaria queda obrigado a citar a fonte dos documentos obxecto da reutilización.

Esta licenza non reduce ou restrinxe os dereitos exclusivos do titular dos dereitos de propiedade intelectual, tales como o deseño do Portal e códigos fonte, marcas, nomes comerciais, logos ou signos distintivos, de acordo coa Lei de propiedade intelectual ou calquera outras leis aplicables.

Condicións de uso

A información turística elaborada a partir da actividade desenvolvida pola Axencia, é obxecto de propiedade intelectual e goza da protección recoñecida polo Texto Refundido da Lei de propiedade intelectual aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril.
A obtención e elaboración da devandita información por parte da Axencia lévanse a cabo coa maior fiabilidade que posibilita o nivel tecnolóxico actual, provendo devandito servizo segundo os medios dispoñibles en cada momento.
A información divulgada a través deste Portal ofrécese gratuitamente ás empresas ou profesionais do sector turístico para que poida ser utilizada libremente por eles, co único compromiso de mencionar expresamente á Axencia como fonte da mesma cada vez que a utilice para os usos distintos do particular e privado.                                                             
A Axencia declina toda responsabilidade sobre os danos e prexuízos que puidesen ser ocasionados pola interpretación e o uso da información posta a disposición da cidadanía a través do portal.
A Axencia non garante a presentación da totalidade da información turística de forma continua na web e resérvase o dereito a modificar, engadir ou eliminar a información contida nela.
O obxecto deste Portal é proporcionarlle ás Persoas Usuarias acceso á información que a administración turística pon á súa disposición, permitíndolles o seu cambio se a información é promocional (estes cambios serán revisados pola administración antes da súa aceptación) e facilitándolle o acceso á sede electrónica da Xunta cando a información a cambiar estea sometida a un procedemento administrativo.
As Persoas Usuarias que sexan axencias de viaxes poderán crear plans e o resto de Persoas Usuarias poderán crear ofertas.
Os plans, que poidan engadir as axencias de viaxe no Portal, terán que estar clasificados segundo a política turística definida.
O contido das ofertas só abarcará o ámbito de actividade propio da empresa e nunca deberán entrar na categoría de viaxe combinado, exclusivo das axencias de viaxes.
A Axencia non se fai responsable das ofertas e plans que as Persoas Usuarias publiquen. As Persoas Usuarias son os responsables do cumprimento das obrigacións para cos seus clientes, comprometéndose a cumprir a legalidade vixente pola que estean afectados. En calquera caso, as Persoas Usuarias comprométense a que a información que proporcionen a través do Portal non vulnere o respecto á dignidade da persoa, non sexa discriminatoria, xenófoba, racista, pornográfica, atente contra a mocidade ou a infancia, opción sexual, relixión, opinión, discapacidade, a orde e a seguridade pública ou calquera outra circunstancia persoal ou social, de acordo co que establece a Constitución española e demais normativa específica sobre a materia.
A Axencia resérvase o dereito de non publicar a información que ao seu xuízo non cumpra as condicións descritas ou uns criterios mínimos de calidade en canto a redacción, ortografía ou contido.
As Persoas Usuarias están obrigados a respectar os dereitos de propiedade intelectual, industrial e de autor, sobre os contidos que faciliten a través do Portal. As Persoas Usuarias asumirán a responsabilidade das reclamacións de terceiros polo incumprimento destes dereitos.
En xeral as Persoas Usuarias deberán cubrir a información, susceptible de tradución, en galego e castelán, sendo opcionais outros idiomas.
A prestación do servizo do Portal ten unha duración limitada ao momento en que as Persoas Usuarias se atopen conectados ao Portal. Por tanto, as Persoas Usuarias deben aceptar o presente Aviso Legal, en cada unha das ocasións nas que se produza algún cambio no mesmo.
Algúns servizos do Sitio web accesibles para as Persoas Usuarias poden estar sometidos a condicións particulares e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/ou modifican o presente Aviso Legal, e que deberán ser aceptadas polas Persoas Usuarias antes de realizarse a prestación do servizo correspondente.

Política de cookies

O portal web TURespazo emprega cookies propias necesarias para o seu correcto funcionamento e cookies de terceiros con fins analíticos.
Unha cookie é un pequeno arquivo de texto que un sitio web pode descargar nun equipo coa finalidade de obter e recuperar información cando vostede navega. As súas finalidades son variadas, por exemplo, recoñecerlle como persoa usuaria, obter información sobre os seus hábitos de navegación ou personalizar a forma na que se lle mostra o contido.
Os diferentes tipos de cookies empregadas neste portal poden clasificarse nas dúas categorías sinaladas a continuación. Dito isto, é preciso ter en conta que una mesma cookie pode estar incluída en máis dunha categoría. Os diferentes tipos de cookies empregadas neste portal poden clasificarse nas tres categorías sinaladas a continuación. Devandito isto, é preciso ter en conta que una mesma cookie pode estar incluída en máis dunha categoría.

Tipos de cookies segundo o prazo de tempo que permanecen activadas:

 • cookies de sesión: créanse de forma temporal e son eliminadas unha vez que se abandona o sitio web.
 • cookies persistentes: permanecen no navegador durante un período de tempo establecido e actívanse cada vez que se visita o sitio web que creou esa cookie.


Tipos de cookies segundo a entidade que as xestione:

 • cookies propias: aquelas enviadas ao seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Xunta de Galicia, que só obtén e conserva a información relativa aos datos de sesión e idioma. Estas son necesarias para o correcto funcionamento e visualización do portal por parte das persoas usuarias.
 • cookies de terceiros: para o caso deste Portal, aquelas que se envían desde un dominio xestionado por outra entidade distinta da Xunta de Galicia.

Tipos de cookies segundo a súa finalidade:

 • cookies técnicas: aquelas que permiten a navegación da persoa usuaria polo Portal e o uso dos servizos dispoñibles nel.
 • cookie analíticas: aquelas que permiten a medición e a análise do comportamento das persoas usuarias no portal co fin de introducir melloras nel.
 • cookies de preferencias: aquelas que permiten lembrar información e personalizar a experiencia das persoas usuarias como, por exemplo, o idioma escollido.


Este portal emprega as seguintes cookies:

 

Tipo de cookie Cookie Finalidade Política
De terceiros (Queue-it) Queue-it Empregase para distinguir usuarios Queue-it - Protección de datos
De terceiros (Queue-it) QueueITAccepted-*-V3_turespazo Control da cola virtual Queue-it - Protección de datos
Propia JSESSIONID Mantén a sesión de usuarios na platafoma Xunta de Galicia - Política de cookies
Propia ID Mantén/Almacena a sesión do usuario Xunta de Galicia - Política de cookies
Propia USER_UUID Mantén/Almacena a sesión do usuario Xunta de Galicia - Política de cookies
Propia COOKIE_SUPPORT Rexistra si o navegador ten habilitadas as cookies Xunta de Galicia - Política de cookies
Propia GUEST_LANGUAGE_ID Rexistra as preferencias de idioma do usuario Xunta de Galicia - Política de cookies
Propia LFR_SESSION_STATE_* Xestiona a sesión do usuario na plataforma Xunta de Galicia - Política de cookies
Propia COMPANY_ID Rexistra o identificador de grupo dentro da plataforma Xunta de Galicia - Política de cookies
De terceiros (Google) __utmb Úsase para determinar as sesións ou visitas novas Google Analytics - Protección de datos
De terceiros (Google) __utmc Para a interoperabilidade entre aplicacións Google Analytics - Protección de datos
De terceiros (Google) __utma Úsase para distinguir usuarios e sesións. Google Analytics - Protección de datos
De terceiros (Google) __utmz Almacena datos estatísticos do usuario Google Analytics - Protección de datos

 

Política de privacidade e protección de datos persoais


En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD) así como a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), informámoslle a continuación dos seguintes aspectos:

Quen é o responsable do tratamento
O responsable do tratamento é a Axencia de Turismo de Galicia (en diante, a Axencia) con domicilio en Crta. Santiago – Noia Km.3, 15897, Santiago de Compostela (A Coruña), web:  https://www.turismo.gal

Quen é o/a delegado/a de protección de datos
Pode contactar cos Delegados e Delegadas de protección de datos na seguinte ligazón: Delegados/as de protección de datos - Xunta de Galicia.

Finalidades, bases de lexitimación e datos recompilados
A maiores dos datos referentes á persoa xurídica este portal recolle os seguintes datos persoais:

 • Os datos persoais, detallados máis abaixo, facilitados pola persoa usuaria ao rexistrarse, detallados máis abaixo.
 • No apartado “Mantemento de Usuarios” pódese indicar o correo electrónico da persoa á que o titular do establecemento delegue a xestión.

A Axencia levará a cabo o tratamento dos datos na súa condición de responsable para as finalidades e de acordo coas bases de lexitimación mostradas a continuación:

 • O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público baseada na Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia e no Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos.

Os datos persoais solicitados e tratados correspóndense coas categorías seguintes:

 • Datos Obrigatorios: datos identificativos e de contacto (nome, correo electrónico, NIF e sinatura).
 • Datos optativos: apelidos e teléfono.
 • Datos da  persoa delegada: correo electrónico.


Os datos facilitados pola persoa usuaria poderán ser tratados cos seguintes fins:

 • Os datos da propia Persoa Usuaria trataranse para xestionar o seu rexistro no portal e facilitarlle o acceso ás súas funcionalidades.
 • Os datos da persoa delegada trataranse para comunicarlle a delegación da xestión do establecemento e solicitarlle o seu rexistro para o exercicio destas funcións.

Prazo de conservación dos datos
Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades indicadas ou durante o tempo necesario para atender ás responsabilidades que se poidan derivar destas ou do propio tratamento dos datos. Nese caso, procederase ao bloqueo dos datos de conformidade ao establecido no artigo 32 da LOPDGDD.


Cesión ou comunicación dos datos
O  correo electrónico, que figure tamén como dato de contacto do local ou establecemento, será publicado no portal “turismo.gal” ou calquera outro medio de promoción e difusión do turismo da Xunta de Galicia, aos efectos de promover o propio local ou establecemento, indicándose os seus datos de contacto.


Dereitos garantidos en materia de protección de datos persoais
As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Se desexa consultar máis información sobre o exercicio de dereitos pode facelo en: Dereitos das persoas interesadas respecto dos seus datos persoais - Xunta de Galicia


Modificación da Política de privacidade
A Axencia resérvase o dereito de modificar en calquera momento a súa política de privacidade respectando a lexislación vixente en materia de protección de datos. Recomendámoslle que revise a política de privacidade con certa periodicidade.

Máis información
Pode ampliar esta información pulsando aquí

Uso de linguas

O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. Para estes efectos, o Portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos, como mínimo, en galego e castelán.

Lei aplicable e xurisdición

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba ao Portal, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso do presente Portal, os Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.